KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Medlemmarna i Svensk Irländsk Terrierförening kallas härmed till årsmöte den 26, 27 samt 28 februari. Årsmötet kommer i enlighet med SKK:s rekommendationer och anvisningar att ske som ett förenklat årsmöte via webben. (https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/forenklat-arsmote-via-webben/)

Kallelse med dagordning och övriga handlingar publiceras på föreningens hemsida senast 14 dagar för mötet. Medlem som önskar ta upp ett ärende till behandling (motion) ska, enligt föreningens stadgar anmäla detta till sekreteraren senast den 1 december.

Eftersom föreningen i år saknar valberedning kan förslag på ledamöter och suppleanter anmälas till sekreteraren senast den 15 januari. Ordförande, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter ska väljas. Därutöver även 2 revisorer samt två suppleanter för dessa.

För styrelsen genom Lennart Ståhle, ordförande.