Årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar:

SKK:s centralstyrelse har beslutat:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Länsklubbarnas utställningar är inställda t.o.m. 25 april.

Detta påverkar naturligtvis föreningens verksamhet. Vid torsdagens styrelsemöte (21 januari) diskuterade styrelsen arrangerandet av årsmötet för 2021. Enligt den kallelse som finns på hemsidan ska vi hålla ett årsmöte som ett förenklat årsmöte på webben under tre dagar: 26, 27 och 28 februari. Förberedelserna är i full gång.

Dock med tanke på det ringa intresse som låga deltagarantal vid fjolårets möte har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till 2022. Genom beslut av SKK och Svenska terrierklubben finns denna möjlighet för de föreningar, som 2020 hade ett fysiskt årsmöte. Detta innebär att mandatperioden förlängs fram till 2022 de ledamöter vars mandatperiod skulle utgå i år. Sedvanliga årsmöteshandlingar: verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under fliken för årsmötet från och med den 15 februari. 

För styrelsen genom Lennart Ståhle, ordförande.

 

INSTÄLLT:

Kallelse till årsmøte  

Medlemmarna i Svensk Irländsk Terrierförening kallas härmed till årsmöte den 26, 27 samt 28 februari. Årsmötet kommer i enlighet med SKK:s rekommendationer och anvisningar att ske som ett förenklat årsmöte via webben. (https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/forenklat-arsmote-via-webben/)

Kallelse med dagordning och övriga handlingar publiceras på föreningens hemsida senast 14 dagar för mötet. Medlem som önskar ta upp ett ärende till behandling (motion) ska, enligt föreningens stadgar anmäla detta till sekreteraren senast den 1 december.

Eftersom föreningen i år saknar valberedning kan förslag på ledamöter och suppleanter anmälas till sekreteraren senast den 15 januari. Ordförande, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter ska väljas. Därutöver även 2 revisorer samt två suppleanter för dessa.

För styrelsen genom Lennart Ståhle, ordförande.