Föreningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Irländsk Terrierförening (SITf) bildades 1984 och ingår som rasklubb i specialklubben Svenska Terrierklubben (SvTek).
 
SITf har till mål att inom ramen för gällande stadgar tillvarata specifika intressen för den irländska terrierrasen genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruks-mässigt och exteriört fullgoda rasrena irländska terrier
  • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
  • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägare och hundägandet
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet